تعرفه های ثبت نام

 

 

هزینه

چاپ و نمایه سازی مقالات

100

مقاله دوم 

70

 * قیمت ها به هزار تومان می باشد.

نوع کارگاه

هزینه

کارگاه های 4 ساعته

100

کارگاه های 8 ساعته

150

کارگاه های 16 ساعته

200

 * قیمت ها به هزار تومان می باشد.