اعضای شورای سیاست گذاری

ردیف

نام

مرتبه علمی

رشته

محل خدمت

سمت 

1.   

دکتر محمد حسن عبدالهي

استادیار

مديريت ورزشي

عضو هیئت علمی بخش علوم ورزشي دانشگاه شیراز

دبیر علمی کنفرانس

2.

پرفسور محمد محسن مشکسار

استاد تمام

مکانیک

عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی آپادانا

ریاست کنفرانس

3.

دکتر اكبر قدرت نما

استادیار

مديريت ورزشي

عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی آپادانا

دبیر اجرایی کنفرانس

4.    

دکتر سجاد غلامی ترکسلویه

استادیار

مديريت ورزشي

عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی آپادانا

دبیر اجرایی کنفرانس